Nahrávám...

Vedení účetnictví


Nabízíme klientům vedení účetnictví. Firma je zaměřena především na živnostníky, malé a střední podniky. Hlavní oblastí naší působnosti je Znojmo a jeho okolí, avšak spolupráci lze vykonávat i celorepublikově pomocí elektronické komunikace.

Zpracování účetních dokladů

  • kontrola náležitostí účetních dokladů (označení dokladu, popis úč. případu, označení jeho účastníků, peněžní částku nebo informaci o množství a ceně, datum vyhotovení dokladu, datum uskutečnění úč. případu, není-li shodné s datem vyhotovení, podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování)
  • třídění dokladů dle druhu
  • označení dokladů a jejich evidence do dokladové řady v úč. programu
  • založení dokladů

 

Vedení všech zákonem stanovených knih 

  • účetnictví (účetní deník, hlavní kniha, knihy analytické evidence, knihy podrozvahových účtů)
  • daňová evidence (peněžní deník, kniha pohledávek a závazků, pomocné knihy o ostatních složkách majetku)

 

Evidence drobného a dlouhodobého majetku, včetně výpočtu odpisů

 

Sledování závazků a pohledávek, vyhotovení přehledu závazků a pohledávek po lhůtě splatnosti

 

Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní), kontrolního a souhrnného hlášení

 

Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob

  • přiznání pro poplatníky s příjmy z podnikání včetně příloh a přehledu o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • přiznání pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti nebo z pronájmu

 

Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně účetní závěrky (uzavření účetních knih, sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy) 

 

Zpracování roční účetní závěrky - uzavření účetních knih, sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty, včetně příloh k účetní závěrce

 

Zpracování přiznání k dani silniční, evidence zaplacené daně a záloh dle jednotlivých vozidel

 

Vyhotovení účetních sestav dle požadavků klienta

  • lze provádět průběžnou analýzu hospodaření a další výstupy z účetnictví a daňové evidence dle přání klienta

 

Zastupování klienta na úřadech

  • na základě plné moci při jednání s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a jinými státními institucemi

 

Účetní kancelář Jana Křápková - Vedení účetnictví Znojmo a okolí.